Meer inzet op werving onder LHBT-ers


Vlak voor het winterverlof namen SHK-voorzitter Peter Kees Hamstra en de SHK-secretaris deel aan een meeting over inclusiviteit bij Defensie. Onder leiding van de directeur Werving en Selectie, kolonel Talitha Born, kwam de vraag aan de orde hoe Defensie actiever zou kunnen werven onder vrouwen, mensen met een multiculturele achtergrond en uiteraard de LHBT-doelgroep. Kolonel Born legde uit dat werven onder deze doelgroepen niet alleen goed is voor meer verscheidenheid op de werkvloer, maar met de aantrekkende arbeidsmarkt een harde noodzaak is. Als deze groepen niet actief worden benaderd, gaan talenten binnen deze groepen voor Defensie verloren in een arbeidsmarkt die door de aantrekkende economie alleen maar krapper wordt.

Om te bekijken in hoeverre bijvoorbeeld de LHBT-doelgroep geneigd is een baan te zoeken bij Defensie, werd er onderzoek gehouden onder studenten en scholieren. LHBT-ers zagen Defensie als een goede werkgever waar carrièrekansen liggen, maar waren tegelijkertijd op een aantal punten aarzelend over een baan bij Defensie. Deels komen deze aarzelingen voort uit onwetendheid over een baan bij Defensie: de geënquêteerden dachten vaak dat er enkel infanterie- of gevechtsfuncties beschikbaar waren bij Defensie. Dat schrikt af. Ook twijfelt de doelgroep of ze zichzelf kunnen zijn bij Defensie.

Dit laat zien dat er nog werk genoeg is voor de SHK om uit te dragen dat jezelf zijn bij Defensie wél degelijk kan. Kolonel Born sprak mede daarom de wens uit om in de toekomst nog actiever met de netwerken op te trekken. Zij opperde het idee om een netwerker van de SHK (of een van de andere netwerken) te koppelen aan iemand van Werving. Samen gaan ze dan langs bijvoorbeeld scholen/universiteiten om het  verhaal te onderstrepen dat Defensie echt niet alleen bestemd is voor heteroseksuele blanke mannen.