Missie & Visie


Onze missie

Het bevorderen van de sociale acceptatie, gelijkheid en evenredige arbeidsparticipatie van LHBT–personeel binnen de werkomgeving en het leefklimaat van de Defensieorganisatie.

 

Onze visie
Een sociaal veilige en stimulerende werkomgeving voor LHBT-Defensiepersoneel.

 

De Stichting Homoseksualiteit en de Krijgsmacht zal het ministerie van Defensie gevraagd en ongevraagd van advies voorzien om voortgang te houden bij noodzakelijke maatregelen en activiteiten ter bevordering van de LHBT-emancipatie. Hierbij is het voor de SHK van belang nauw betrokken te worden bij de formulering en realisatie van beleidsinitiatieven door het ministerie van Defensie. Op deze manier geeft de SHK dan ook invulling aan de doelstelling om het leefklimaat voor LHBT collega’s binnen het ministerie van Defensie te verbeteren.

 

Nieuws

Canal Parade 2019 - Inschrijven


Op zaterdag 3 augustus a.s. vindt wederom de jaarlijkse Canal Parade van de Pride Amsterdam plaats. Defensie deelt dit jaar voor de 9e keer mee aan dit evenement. De organisatie is in handen van Divisie Personeel en Organisatie Defensie (DPOD) van het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht (SHK).  

Met onze deelname onderstrepen we het belang van inclusiviteit bij Defensie. Medewerkers moeten zichzelf kunnen zijn in een veilige omgeving. Wij zijn een krijgsmacht voor iedereen en dat mogen we laten zien! De eerdere deelnames van de Defensieboot zijn uitermate succesvol geweest.

 

Het thema van de Canal Parade dit jaar is, “Remember the past, Create the future”  waarmee de Stonewall-rellen worden herdacht die 50 jaar geleden in New York uitbraken en een scheidslijn vormen in de geschiedenis van de LHBT-beweging. Een jaar later, in 1970,  werd in New York de eerste Pride Parade ter wereld gehouden. Tot 1974 was het verboden om bij de krijgsmacht uit de kast te komen. Dit zullen we dan ook duidelijk maken in de aankleding van onze boot.

 

De inschrijving voor dit jaar is geopend.  Werkt u voor defensie (militair of burger) dan kunt u zich nu inschrijven door een bericht te mailen naar defensieboot@mindef.nl .

 

Met vriendelijke groet,

 

De Commandogroep Canalparade

 

 

Dodenherdenking 2019 - Homomonument Amsterdam


(Foto: Boy Hazes)

 

De SHK was dit jaar goed vertegenwoordigd tijdens de Dodenherdenking op 4 mei bij het Homomonument in Amsterdam.

 

 

Onze eigen vicevoorzitter kolonel Sandra Keijer viel de eer te beurt om een toespraak te houden. Ook oud-burgemeester Job Cohen hield een toespraak. Keijer benadrukte in haar toespraak het belang om naast de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog ook te kijken naar de offers die gebracht zijn onder LHBT’ers in de periode na 1945.

 

“In de jaren ’50 en ‘60 domineerde de moraal van het gezinsleven, van passen binnen de verzuiling, het meelopen in het gelid. De verworven vrijheden golden vooral voor heteroseksuelen. Dat maakt de herdenking van de doden op 4 mei en Bevrijdingsdag op 5 mei soms ook wrang. Want waar voor anderen de vrijheid begon, startte een duistere periode voor de LBHT-gemeenschap”, sprak Keijer in haar toespraak. Dat gold overigens ook voor militairen met een LHBT-achtergrond. Zij moesten in de kast blijven. Pas in 1974 werd het verbod opgeheven om als LHBT’er te dienen bij de Nederlandse krijgsmacht.

Dankzij hen, onze eigen verzetshelden, kunnen wij met trots ons uniform dragen. En kunnen wij met overtuiging werken aan onze missie:  ons inzetten voor vrijheid en veiligheid”, aldus Keijer.


Bij de herdenking was bovendien een detachement met daarin alle krijgsmachtdelen aanwezig. Zij stonden samen met de politie, brandweer, ambulance en douane opgesteld om stil te staan bij Dodenherdenking.

 

Klik hier om de video van de speech te bekijken of download de gehele speech hier onder.

 

 

Download
Link naar integrale tekst speech Sandra Keijer
Speech Sandra Keijer 04-05-2019.docx
Microsoft Word document 20.6 KB
meer lezen

SHK dient klacht in tegen krijgsmachtpredikant


Het bestuur van de SHK heeft zich de afgelopen dagen beziggehouden met de ondertekening van de Nederlandse vertaling van de zgn. Nashville-verklaring door een krijgsmachtpredikant. Veel medewerkers van Defensie, maar ook externen, meldden zich bij de SHK met gevoelens van boosheid, verdriet, gekwetstheid en afwijzing. Anderzijds hebben we veel steunbetuigingen gekregen en heeft een groot deel van de samenleving zich uitgesproken tegen de Nashville-verklaring. Ook de Dienst Geestelijke Verzorging en in het bijzonder de Dienst Protestante Geestelijke Verzorging heeft nadrukkelijk afstand genomen van de Nashville-verklaring. Na bestudering van de verklaring en de inmiddels opgestelde verklaring van de betrokken krijgsmachtpredikant, heeft het bestuur besloten een formele klacht in te dienen tegen de betreffende krijgsmachtpredikant. Dit hebben wij feitelijk vandaag gedaan. Hieronder tref je de tekst van de door ons ingediende klacht in, waarbij de naam van de betreffende krijgsmachtpredikant om privacy redenen is vervangen door "Ds X".

 

Wil je reageren naar aanleiding van het incident, heb je behoefte aan ondersteuning, mail ons dan of neem (telefonisch) contact op met Wilko Mulder of Eline Verbruggen, humanistisch raadslieden verbonden aan de SHK.

 

 

Integrale tekst van de ingediende klacht: 

 

Aan: Meldpunt Integriteit Defensie COID

 

Amsterdam, 09 januari 2019

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Met dit schrijven geven wij aan, namens de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht en onze achterban, een klacht in te willen dienen tegen krijgsmachtpredikant Ds X.

 

Ds X heeft de Nederlandse vertaling van de zogenaamde Nashville-verklaring ondertekend. Deze verklaring is op 05 januari j.l. openbaar gemaakt, waarbij naast zijn naam, de functie van Ds X, namelijk “krijgsmachtpredikant” is geduid.

 

Onze klacht richt zich op een aantal punten, onder andere het feit dat de inhoud van de Nashville-verklaring discriminerend is voor mensen die zichzelf niet of niet geheel als heteroseksueel georiënteerd zien. Het bestaan van anders dan heteroseksueel georiënteerde mensen wordt namelijk door de ondertekenaars niet erkend, waarbij biologische oorzaken van LHBT+-oriëntatie worden ontkend. Daarbij worden diverse stellingen in deze verklaring beschreven, die beperkingen van anders dan heteroseksuelen legitimeren dan wel suggereren.

 

Ds X heeft met de ondertekening van deze verklaring, de stellingen daarin opgenomen onderschreven. Hierdoor heeft hij in deze openbare verklaring expliciet het bestaan en de identiteit van een grote groep medewerkers van Defensie ontkend.

 

De Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht behartigt de belangen van LHBTI+ medewerkers van Defensie en levert een bijdrage aan de inclusiviteit van Defensie. Veel medewerkers (zowel militair als burger) van Defensie voelen zich gekwetst, onveilig en onheus bejegend door de stellingname van Ds X. Bij ons zijn daarvan diverse meldingen binnengekomen en wij voelen dit zowel als individu als als vertegenwoordigers van deze groep medewerkers ook zo.

 

De voorzitter van de SHK heeft op maandag 07 januari over deze kwestie een mail gestuurd naar de Directeur van de Diensten Geestelijke Verzorging, waarin hij onder andere de Ds X uitnodigt voor een gesprek.

Op maandag 07 januari bleek ons tevens dat Ds X zijn ondertekening zou hebben ingetrokken. Op dinsdag 08 januari heeft Ds X een verklaring gestuurd naar de Minister en Staatssecretaris van Defensie, de voorzitter van de SHK en de voorzitter CIO-M door tussenkomst van de Directeur Geestelijke Verzorging. Hierin geeft hij aan berouw te hebben van zijn actie om de Nashville-verklaring te ondertekenen. Tevens geeft hij aan geen onderscheid te maken tussen mensen en van iedereen te houden.

 

Het bestuur van de SHK heeft kennis genomen van de verklaring van Ds X.

 

Het bestuur van de SHK is van mening dat Ds X zowel de Defensie Gedragscode, als de Gedragscode van de Dienst Geestelijke Verzorging, expliciet niet heeft nageleefd en expliciet heeft overtreden. Door zijn actie zijn medewerkers van Defensie, met name de LHBTI+-werknemers waarvan de SHK de belangen binnen Defensie behartigt, gekwetst, beledigd, onheus bejegend en vernederd. Dat Ds X achteraf zijn excuses aanbiedt, doet daar niets aan af. Tenslotte suggereert ondertekening van een openbaar te maken verklaring een weloverwogen actie, die niet zomaar teniet kan worden gedaan door het tonen van berouw.

 

Door zijn acties kunnen wij stellen dat veel medewerkers, waaronder de groep LHBTI+-werknemers van Defensie die wij vertegenwoordigen, geen vertrouwen hebben of kunnen hebben in Ds X in de uitoefening van zijn functie van krijgsmachtpredikant. 

 

Aangezien wij ons in dit schrijven hebben beperkt tot de kern van de zaak, zonder in deze fase uitgebreid op alle afzonderlijke punten van onderbouwing in te gaan, lichten wij onze klacht graag aan u toe. Daarbij vernemen wij graag wat de verdere processtappen zijn in de behandeling van deze klacht.

 

 

Namens de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht,

 

 

 

Kap drs. J. Müller                                                      Kol drs. A.M. Keijer EMSD

Voorzitter                                                                   Vice-Voorzitter

     

Deze brief is electronisch aangemaakt en derhalve niet ondertekend. Deze klacht is ter kennisgeving in afschrift verstuurd aan:

 

Minister van Defensie

Staatssecretaris van Defensie

Commandant der Strijdkrachten

Secretaris Generaal van Defensie

Directeur Dienst Geestelijke Verzorging

Hoofd Krijgsmacht Predikanten

Bestuursleden en Netwerkers SHK